Kako napisati zahtjev za razvod braka?

Vjenčani prsteni između prelomljene slike bračnog para koji je u procesu razvoda i koji se sprema napisati zahtjev za razvod

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug kroz parnični postupak, a razvod braka mogu tražiti i oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka što se provodi izvanparničnim postupkom. O tome kako napisati zahtjev za razvod braka ovise dvije stvari – ima li u braku maloljetne djece i razvode li se supružnici sporazumno. Sve situacije pokrili smo u tekstu.

Da bi pokrenuo postupak za razvod braka potrebna ti je tužba, odnosno prijedlog za sporazuman razvod braka i plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ako u braku ima maloljetne djece.

Uz navedeno, trebaš priložiti i izvod iz matice vjenčanih, rodne listove djece (ako su malodobna i postoji obveza roditeljske skrbi) i dokaz o uplati sudskih pristojbi.

Objašnjenje

U postupku za razvod braka, plaća se sudska pristojba na tužbu i pristojba na presudu. Ako bračni drugovi podnose prijedlog za sporazumni razvod braka, plaća se samo jedna pristojba. Stranke mogu angažirati i stručnu pomoć u vidu odvjetnika te u tom slučaju mogu provjeriti s odvjetnikom koliki bi bio iznos troškova za pojedini predmet.

Navedeni dokumenti ne bi smjeli biti stariji od 6 mjeseci, a moraju biti u originalu.

Postoji i slijedeća situacija: ako jedan bračni drug podnese tužbu radi razvoda braka, a drugi najkasnije do zaključenja glavne rasprave izričito izjavi da ne osporava osnovanost tužbenog zahtjeva, smatrat će se da su bračni drugovi podnijeli prijedlog za sporazumni razvod braka. U tom slučaju parnični postupak pokrenut tužbom se obustavlja, a postupak se nastavlja voditi kao izvanparnični postupak pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Na obrascu za zahtjev braka nalaze se vjenčani prsteni i olovka kojom će se potpisati zahtjev za razvod

Postupci razvoda braka bez maloljetne djece

Postupak razvoda braka pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod bez maloljetne djece

Bračni drugovi podnose zahtjev za sporazumni razvod braka općinskom sudu na čijem su području imali posljednje zajedničko prebivalište

Bračni drugovi u prijedlogu, ukoliko postoji potreba, mogu predložiti i uređenje slijedećih pitanja:

 • Sporazum o uređenju imovinskih odnosa
 • Prijedlog za uzdržavanje za onog bračnog druga koji nema dovoljno sredstava za život, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti

Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kada stranke nemaju maloljetne djece

OPĆINSKI SUD U ____________

Izvanparnični postupak:

PREDLAGATELJI:

 1. __________________________ (ime, prezime, OIB, adresa)
 2. ___________________________ (ime, prezime, OIB, adresa)

 

                      P R I J E D L O G

                       za sporazumni razvod braka

I

Predlagatelji su sklopili brak dana ______________g. u ___________, a brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja _________za godinu _____________pod rednim brojem _______. Predlagatelji sprazumno predlažu da se njihov brak razvede.

DOKAZ: preslika Vjenčanog lista

II

Predlagatelji predlažu uređenje imovinskih odnosa na slijedeći način _________________

III

Temeljem navedenog, predlaže se sudu da na temelju članka 51. stavak 1. točka 1. i članka 453-460. Obiteljskog zakona ( NN 103/15 i 98/19), donese slijedeće

Rješenje

 1. Razvodi se brak predlagatelja ____________________________________________________________ (ime, prezime, OIB, djevojačko prezime, rođenje, adresa) koji je sklopljen dana ____________________ godine u ___________, a upisan u maticu vjenčanih matičnog područja ____________ za godinu ____________pod rednim brojem ___________.

 

 1. Imovinski odnosi uređuju se na način:

 

 1. Svaka stranka snosi svoje troškove

PREDLAGATELJI:

 1. __________________
 2. __________________

U ________________ dana ____________godine

Postupci razvoda braka kada bračni drugovi imaju maloljetnu djecu

Prije pokretanja postupka razvoda na sudu, bračni drugovi koji imaju maloljetnu djecu moraju Hrvatskom zavodu za socijalni rad podnijeti zahtjev za obvezno savjetovanje.

Svrha obveznog savjetovanja je upoznavanje bračnih drugova s mogućnosti da se prethodno uključe u obiteljsko odnosno bračno savjetovalište, upoznavanje s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, upućivanje u dobrobit djeteta prilikom donošenja odluka u brakorazvodu te izrada plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum kojim su roditelji dogovorili zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi po prestanku zajedničkog života.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sadrži: mjesto i adresu stanovanja djeteta; vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja; način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti i pristanka pri donošenju odluka važnih za dijete, način razmjene važnih informacija o djetetu, visini uzdržavanja djeteta; način na koji će rješavati buduća sporna pitanja te mogu urediti i druga pitanja koja smatraju bitnim za dijete.

Ako bračni drugovi u postupku obveznog savjetovanja nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, obvezni su sudjelovati i na prvom susretu obiteljske medijacije, osim u slučajevima tvrdnje o postojanju obiteljskog nasilja.

Obiteljsku medijaciju provodi Obiteljski centar.

Nadležnost suda i Hrvatskog zavoda za socijalni rad te Obiteljskog centra je prema mjestu prebivališta djeteta ili zadnjeg zajedničkog prebivališta odnosno boravišta bračnih drugova.

Prije podnošenja zahtjeva za razvod supružnici koji imaju maloljetnu djecu moraju proći obvezno savjetovanje te se moraju dogovoriti o zajedničkoj roditeljskoj skrbi djeteta

Postupak razvoda braka pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod kada stranke imaju maloljetnu djecu

Bračni drugovi podnose zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured prema mjestu djetetova prebivališta.

Bračni drugovi moraju proći kroz obvezno savjetovanje u okviru kojih se izrađuje plan o roditeljskoj skrbi.

Savjet

ako je plan sklopljen u postupku obiteljske Medijacije u Obiteljskom centru, onda još i to navesti i priložiti izvješće.

Područni ured dostavlja izvješće strankama u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka.

Bračni drugovi podnose zahtjev za sporazumni razvod općinskom sudu na čijem su području imali posljednje zajedničko prebivalište zajedno s izvješćem o obveznom savjetovanju i planom roditeljske skrbi koje nije starije od šest mjeseci.

Sud razvodi brak u roku od dva mjeseca ako je postignut sporazum o najvažnijim pitanjima.

Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kada stranke imaju maloljetne djece

OPĆINSKI SUD U ____________

Izvanparnični postupak:

PREDLAGATELJI:

 1. __________________________ (ime, prezime, OIB, adresa)
 2. ___________________________ (ime, prezime, OIB, adresa)

 

                            P R I J E D L O G

za sporazumni razvod braka i odobrenje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za maloljetnu djecu

                                    _______________________________________

                                                                  ( ime, prezime, OIB, rođ. djece)

I

Predlagatelji su sklopili brak dana ______________g. u ___________, a brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja _________za godinu _____________pod rednim brojem _______. Predlagatelji sporazumno predlažu da se njihov brak razvede.

DOKAZ: preslika vjenčanog lista

II

U braku predlagatelja rođena su djeca  _____________________________________. ( ime, prezime, OIB, rođ.)

Prije pokretanja ovog postupka, predlagatelji su pokrenuli i sudjelovali u postupku obveznog savjetovanja u Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured______________ , tijekom kojeg su postigli i potpisali Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za mlt djecu ________________________,  za kojeg smatraju da je u skladu s pravima i interesima djece.

DOKAZ: Izvješće hrvatskog zavoda za socijalni rad Područni ured_______________  o provedenom obveznom Savjetovanju KLASA: ________________UR.BROJ: ______________od ______

III

Temeljem navedenog, predlaže se sudu da na temelju članka 51. stavak 1. točka 1. i članka 453-469. Obiteljskog zakona ( NN 103/15 i 98/19), donese slijedeće

 

                                                         R J E Š E N J E

 1. Razvodi se brak predlagatelja ____________________________________________________________ (ime, prezime, OIB, djevojačko prezime, rođenje, adresa) koji je sklopljen dana ____________________ godine u ___________, a upisan u maticu vjenčanih matičnog područja ____________ za godinu ____________pod rednim brojem ___________.

 

 1. Odobrava se Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za maloljetnu djecu ______________________________________________________ (ime, prezime, OIB, rođ. adresa) koji Plan su dana ________god. potpisali njihovi roditelji ____________________________. (ime i prezime roditelja)

 

 1. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je sastavni dio ovog Rješenja.

 

 1. Svaka stranka snosi svoje troškove

 

 

                                   PREDLAGATELJI:

 1. __________________
 2. __________________

 

U ________________ dana ____________godine

Postupak razvoda pokrenut tužbom kada stranke imaju maloljetnu djecu

Bračni drugovi podnose zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka Hrvatskog zavodu za socijalni rad područni ured prema mjestu djetetova prebivališta

Bračni drugovi prolaze kroz obvezno savjetovanje u okviru kojih se izrađuje plan o roditeljskoj skrbi.

Područni ured dostavlja izvješće strankama u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka.

Bračni drugovi prolaze kroz proces obiteljske medijacije.

Uz tužbu koju podnosi, bračni drug je dužan priložiti izvješće o obveznom savjetovanju i plan roditeljske skrbi koje nije starije od šest mjeseci te dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije.

Ako se bračni drugovi ne usuglase oko plana roditeljske skrbi, razvod se može odužiti.

Sud odluku o razvodu donosi u periodu od 3 do 6 mjeseci.

Primjer tužbe kada bračni drugovi imaju maloljetnu djecu

OPĆINSKI SUD U______________

TUŽITELJITELJ/ TUŽITELJICA:

________________________ (ime prezime, OIB, adresa)

TUŽENIK/TUŽENICA:

__________________________ (ime prezime, OIB, adresa)

 

                                                          TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

I

Stranke su sklopile brak dana ______g. u ______, a brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja ________za godinu _______pod rednim brojem_____. Bračna zajednica stranaka je prestala ( razlog: npr.prije nekoliko mjeseci kada je tužiteljica preselila s djecom u podstanarstvo). Tužitelj/tužiteljica, ocjenjuje da su bračni odnosi stranaka teško i trajno narušeni (razlog:  npr. tuženik/tuženica ima novu vezu uslijed čega on/ona više nema prema njemu/ njoj osjećaj bliskosti i povjerenja). Tužitelj/tužiteljica ne ostavlja mogućnost očuvanja braka.

Zbog narušene komunikacije i nemogućnosti dogovora, nije postojala mogućnost podnošenja prijedloga za razvod braka.

DOKAZ:

 • preslika vjenčanog lista
 • saslušanje stranaka
 • očekivano priznanje tuženika / tuženice

II

Stranke su roditelji djece i to __________________________________________ (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja)

Prije pokretanja ovog postupka, stranke su sudjelovale u postupku obveznog savjetovanja u Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured ______ tijekom kojeg nisu uspjeli postići sporazum i izraditi Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za djecu.

DOKAZ:

 • preslika rodnih listova za djecu
 • Izvješće Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područni ured ____________ KLASA: ______________UR.BROJ: ___________ od __________g.

III

Temeljem navedenog, predlaže se sudu da donese slijedeću

                                                PRESUDU

 1. razvodi se brak ________________________________________ (ime, prezime, OIB, rođ. adresa) i __________________________________, (ime, prezime, OIB, rođ.adresa), a upisan u maticu vjenčanih matičnog područja ____________za godinu ________pod rednim brojem_________.

 

 1. Djeca stranaka __________________________ (ime, prezime, OIB, rođ. adresa) živjet će s roditeljem____________________________.

 

 1. Osobne odnose djeca će održavati na način _______________________________________________________ (prijedlog održavanja osobnih odnosa djece s drugim roditeljem)

 

 1. Drugi roditelj je dužan doprinositi za uzdržavanje djece _________________________________________________ (prijedlog iznosa)

 

 1. Svaka stranka snosi svoje troškove.

 

TUŽITELJICA/TUŽITELJ

_________________________

 

U _______________dana _____________g.

Važno

Treba napomenuti da muž nema pravo na tužbu radi razvoda za vrijeme trudnoće žene i sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana.

Članak je zastario ili je nešto u članku potrebno ažurirati? Slobodno nam javi, a mi ćemo članak čim prije ažurirati.

Pošalji nam savjet
Savjeti i komentari
 • muškarac razmišlja

  Hvala na objašnjenju i primjerima kako podnijeti zahtjev za razvod braka. Molim obrazac/ primjer za razvod braka kao u prvom slučaju, koji se pokreće na temelju tužbe bez maloljetne djece. Unaprijed zahvaljujem uz srdačan pozdrav, Anita

  Anita | 18.01.2024.

Imaš savjet ili želiš nešto reći?
Piši nam!

Povezani članci

Vrati se na vrh
Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.