Kako ispuniti i predati zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Starac i mlađa gospođa ispunjavaju zahtjev za obiteljsku mirovinu preko laptopaocijenjeno 5 (6)

Od 2023. godine članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu u određenim slučajevima. Saznaj tko ima pravo na obiteljsku mirovinu te kako ispuniti i predati obrazac za obiteljsku mirovinu.

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika ako je preminula osoba (osiguranik) zadovoljavao sljedeće uvjete:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima)
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine moraju mu biti priznata oba prava, odnosno, pravo na osobnu mirovinu – starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu pa se tako korisnike mirovina koji ostvaruju pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine može podijeliti u tri kategorije, i to:

– korisnike kojima su već ranije priznata oba prava,

– korisnike kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu

– korisnike kojima je priznato pravo na osobnu mirovinu.

Drugim riječima, ako želiš dobivat obiteljsku mirovinu moraš već biti u mirovini (osobna mirovina) i moraš podnijeti zahtjeva kako bi ostvario pravo na obiteljsku mirovinu.

Ako si korisnik obiteljske mirovine, a nisi ranije podnosio zahtjev za ostvarivanje prava na svoju mirovinu, da bi mogao podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine, moraš prvo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na svoju mirovinu.

Ako si korisnik svoje starosne/prijevremene/invalidske mirovine, a nisi podnosio zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, da bi mogao podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine, moraš prvo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.

Starija žena leži na kauču i ispunjava zahtjev za obiteljsku mirovinu na laptopu

Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu i uvjeti ostvarivanja prava

Udovica / udovac/ izvanbračni drug/ životni partner/ neformalni životni partner

 • ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost
 • ako  do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
 • udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti
 • Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku
 • Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje
 • Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku

Dijete

 • ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, to pravo može koristiti do 18. godine u razdobljima kada nije zaposleno
 • ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti. Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti
 • kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti
 • ako je u trenutku smrti osiguranika dijete na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života

Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stječe pravo na obiteljsku mirovinu, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti.

Također, dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos ili je počelo obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza osiguranja (npr. otvori obrt) prema ZOMO-u, nakon smrti roditelja ima pravo na obiteljsku mirovinu.

Isplata mirovine obustavlja se za vrijeme trajanja radnog odnosa ili drugog svojstva na osnovi kojeg se stječe svojstvo osiguranika, a pravo na mirovinu se ne gubi.

Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine.

Nakon smrti oba roditelja dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu iza svakog roditelja, tj. ima pravo na dvije obiteljske mirovine.

Roditelji, očuh, maćeha, životni partner roditelja i  posvojitelj osiguranika koje je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti

 • ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života
 • ako je mlađi od 60 godina u slučaju da je do smrti osiguranika ili korisnika prava kod njega nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost  traje. Ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.
Starac slika sliku s djetetom koje će naslijediti njegovu mirovinu predajom zahtjeva za obiteljsku mirovinu

Ostale osobe koje imaju pravo na obiteljsku mirovinu

 • pastorčad koju je osiguranik uzdržavao
 • unučad, djeca bez roditelja-braća, sestre i druga djeca koju je osiguranik uzdržavao ako su bez oba roditelja ili ako imaju jednog ili oba roditelja kod kojih postoji potpuni gubitak radne sposobnosti prema ZOMO-u
 • dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb
 • dijete preminulog životnog partnera kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu sa ZOMO-om i propisima o životnom partnerstvu osoba istog spola

Kako podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu

Popis potrebne dokumentacije za priznanje prava na obiteljsku mirovinu, naveden je u zahtjevu za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i drugačiji je ovisno u koju kategoriju pripadaš:

A) Nakon smrti korisnika mirovine

 1. izvadak iz matice umrlih ili smrtni list
 2. izvadak iz matice rođenih za članove obitelji – za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci)
 3. izvadak iz matice vjenčanih za udovicu ili udovca (izdan nakon smrti bračnog druga – ne stariji od 6 mjeseci)
 4. potvrdu o školovanju za djecu stariju od 15 godina
 5. medicinsku dokumentaciju ako se utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji korisnika
 6. ako je korisnik mirovine radio u inozemstvu, a nije ostvario pravo na mirovinu kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, pisane dokaze o zaposlenju u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.)

B) Nakon smrti osiguranika

 1. radnu knjižicu umrlog osiguranika u izvorniku ili ovjerenoj preslici, odnosno izjavu da ne posjedujete radnu knjižicu
 2. pisani dokazi o stažu koji nije upisan u radnu knjižicu, odnosno izjavu da ne raspolažete pisanim dokazima o stažu
 3. potvrdu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
 4. potvrdu o razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu – PS obrasci (ako je umrli osiguranik sudjelovao u Domovinskom ratu)
 5. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata – BR obrazac (ako je umri osiguranik sudjelovao u Domovinskom ratu)
 6. medicinsku dokumentaciju, ako se utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika
 7. ako je osiguranik radio u inozemstvu, a nije ostvario pravo na mirovinu kod inozemnog nositelja socijalno osiguranje, pisane dokaze o zaposlenju u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.).

Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine možeš preuzeti na stranicama HZMO ili kupiti u Narodnim novinama.

Uz zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine nije potrebno prilagati dokumentaciju.

Zahtjev se podnosi uživo na jedan od tri moguća načina:

 • nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (ili nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu)
 • poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske
 • Mirovinskim informativnim centrima

ili online

Kako ispuniti zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu?

1. Označi kategoriju koja te najbolje opisuje

Označavanje u koju skupinu pripadaš prilikom prijavljivanja za obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva označi tko podnosi zahtjev (jesi li udovica ili udovac umrlog osiguranika/korisnika, podnosi li se zahtjev za dijete umrlog osiguranika/korisnika, jesi li roditelj umrlog osiguranika/korisnika ili se podnosi zahtjev za dijete s invaliditetom, umrlog osiguranika/korisnika).

2. Ispuni podatke o preminulom osiguraniku

Upisivanje osobnih podataka o preminulom korisniku osiguranja u zahtjevu za obiteljsku mirovinu

U slijedećem dijelu zahtjeva upiši podatke o umrlom osiguraniku/korisniku.

2.1. Upiši kada je preminuli radio i ostvario pravo na mirovinu u republici Hrvatskoj
Upisivanje podataka o radnom stažu preminulog prilokom prijave za obiteljsku mirovinu

Upiši kada je preminuli radio i ostvario pravo na mirovinu u republici Hrvatskoj

Savjet

Kada je umrli korisnik radio i ostvario pravo na mirovinu u Republici Hrvatskoj: upiši koje mu je pravo priznato (npr. starosna mirovina), koja Područna služba je donijela rješenje (npr. Krapina Područna služba), broj i datum rješenja (prepiši broj i datum rješenja kojim je umrlom za života priznato pravo na mirovinu).

2.2. Ispuni ako je preminuli bio obrtnik, član uprave, direktor, likvidator trgovačkog društva ili upravitelj zadruge
Upisivanje je li preminuli bio likvidator udruge, predsjednik zadruge ili nešto drugo prilikom predaje zahtjeva o obiteljskom osiguranju

Kada umrli osiguranik/korisnik nije bio obrtnik; član uprave, direktor, likvidator trgovačkog društva ili upravitelj zadruge te ako nije bio korisnik novčane naknade preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, polja ostavi prazna.

2.3. Ispuni dio o radu izvan republike Hrvatske ako je preminuli radio izvan Republike Hrvatske
Upisivanje podataka o radu preminulog osiguranika u državama izvan Republike Hrvatske prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

Ispuni dio o radu izvan republike Hrvatske ako je preminuli radio izvan Republike Hrvatske

Savjet

Kada je umrli korisnik radio i ostvario pravo izvan Republike Hrvatske: upiši u kojim je državama radio te je li izvan Republike Hrvatske ostvario pravo na mirovinu, o kakvoj mirovini je riječ (uz zahtjev obvezno priložiti rješenje koje je umrli dobio od inozemnog mirovinskog osiguranja za svog života), kao i u kojoj državi je ostvario pravo na mirovinu.

2.4 Upiši podatke ako pravo treba ostvariti dijete ili posvojenik
Upisivanje podataka o posvojenom djetetu prilikom prijate za obiteljsku mirovinu

Ovi podaci se upisuju ukoliko pravo treba ostvariti dijete/posvojenik.

Ako se zahtjev ne podnosi za dijete/posvojenika, polja ostavi prazna.

2.5. Označi što je umrli osiguranik bio (npr. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).
Upisivanje podataka o posebnom statusu osiguranika prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

Uz zahtjev moraš priložiti presliku dokumenta o navedenom svojstvu/statusu.

3. Ispuni ako preminuli nije ostvario prava na mirovinu za života

Upisivanje podataka o ostvarivanju prava o mirovini na nekoj drugoj osnovi

U ovom dijelu zahtjeva upisuješ podatke o umrlom osiguraniku koji za života nije ostvario pravo na mirovinu.

3.1. Upiši podatke o posljednjem zaposlenju preminuloga
Upisivanje podataka o posljednjem zaposlenju preminulog prilikom predavanja zahtjeva za obiteljsku mirovinu

Upiši podatke o posljednjem zaposlenju preminuloga i njegov radni status.

3.2. Upiši podatke o mirovinskom stažu preminuloga
Upisivanje podataka o trajanju radnog staža preminulog prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva upisuješ podatke o umrlom osiguraniku koje možeš dobiti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

3.3. Ispuni ako je preminuli proveo razdoblje izvan osiguranja koja se u Republici Hrvatskoj priznaju u radni staž
Upisivanje podataka o vremenu provedenom izvan osiguranja preminulog prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva upisuješ podatke koje možeš dobiti od ministarstva nadležnog za obranu, odnosno ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

3.4. Upiši podatke ako je preminuli prava na mirovinsko osiguranje ostvarivao u inozemstvu
Upisivanje podataka o radnom stažu izvan Republike Hrvatske preminulog prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva upisuješ podatke koji se nalaze u radnoj knjizi te ukoliko radnu knjigu ili druge dokaze ne posjeduješ, onda upiši podatke kojima raspolažeš (najvažnije je znati u kojoj zemlji je radio osiguranik te približno vremensko razdoblje).

Ovi podaci, makar i približni, potrebni su, kako bi HZMO mogao od nadležnih službi dobiti točne podatke o stažu osiguranja  izvan Republike Hrvatske.

3.5. Ispuni podatke o članu ili članovima obitelji za koje tražiš obiteljsku mirovinu
Upisivanje podataka o članovima obitelji koji traže priznanje prava na obiteljsku mirovinu prilikom prijave za obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva upisuju se podaci o članovima obitelji koji ili za koje se traži priznanje prava na obiteljsku mirovinu (s primjerom).

3.6. Potpiši se i ispuni svoje kontaktne podatke
Upisivanje osobnih podataka prilikom prijave na obiteljsku mirovinu

U ovom dijelu zahtjeva, potpisuje se podnositelj zahtjeva/ skrbnik / opunomoćenik uz kontakt podatke

Kako ispuniti zahtjev za priznanje prava na isplatu dijela obiteljske mirovine

1. Upiši podatke podnositelja zahtjeva

Upisivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine

Upiši svoje ime i prezime, datum rođenja, OIB i adresu prebivališta.

2. Upiši podatke umrlog osiguranika/korisnika

Upisivanje podataka umrlog osiguranika za isplatu dijela obiteljske mirovine

Upiši ime i prezime, datum rođenja i OIB umrlog osiguranika.

3. Upiši podatk skrbnika/opunomoćenika ako ovaj podnosi zahtjev

Upisivanje podataka ako zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine predaje skrbnik ili opunomoćenik

Skrbnik je osoba imenovana rješenjem nadležnog tijela, a zastupa podnositelja zahtjeva iz točke 1.

Opunomoćenik je osoba koju je ovlastio za zastupanje podnositelj zahtjeva iz točke 1.

4. Upiši kontaktne podatke podnositelja zahtjeva

Upisivanje kontaktnih podataka prilikom predaje zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine

Na drugoj strani zahtjeva potrebno je upisati kontakt podatke podnositelja zahtjeva.

U nastavku zahtjeva nalazi se izjava koju možeš potpisati kada su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

 • ako ti je već ranije priznato pravo na starosnu/prijevremenu starosnu/invalidsku mirovinu, međutim, nakon smrti korisnika osiguranja, uvidio si da ti se više isplati primati obiteljsku mirovinu ( njegovu/njezinu)  te si pravo na tu mirovinu ostvario i koristiš je u vrijeme podnošenja ovog zahtjeva,
 • ako si uvidio da ti je povoljnije primati svoju starosnu/prijevremenu starosnu/invalidsku mirovinu i uz to dio obiteljske mirovine.
 • ako si korisnik obiteljske mirovine, a nisi ranije podnosio zahtjev za ostvarivanje prava na svoju mirovinu, da bi mogao podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine, moraš prvo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na svoju mirovinu.
 • ako si korisnik svoje starosne/prijevremene/invalidske mirovine, a nisi podnosio zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, da bi mogao podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine, moraš prvo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.

Članak je zastario ili je nešto u članku potrebno ažurirati? Slobodno nam javi, a mi ćemo članak čim prije ažurirati.

Pošalji nam savjet
Savjeti i komentari

Imaš savjet ili želiš nešto reći?
Piši nam!

Povezani članci

Vrati se na vrh